| ee | en | ru |      
Artiklid Arhiiv

Kolmepoolsed töösuhted –tööjõu rent kui teenus

28.08.2008

Eestis on Euroopa Liiduga liitumise järgselt traditsiooniliste töösuhete kõrvale tõusnud uudsed kolmepoolsed töösuhted, mille sisuks on teenus, millega personaliettevõte pakub tellijale õigust kasutada personaliettevõtte töötajat oma äritegevuses kui enda töökollektiivi liiget. Eesti tänane tööõiguse regulatsioon baseerub töösuhtes kahel isikul – tööprotsesssi juhtiv tööandja ning viimasele alluv töötaja. Mõlemal poolel on kohustused, mis ei ole seaduse sätete kohaselt jagatavad.

Personaliettevõtete pakutav tööjõu rendi teenus lähtub aga seaduse jaoks võõrast kolmepoolsusest, andes tööandjale omase juhtimise õiguse lepingu alusel üle kolmandale isikule – personaliettevõtte kliendile. Tööandja õigused ja kohustused jaotuvad antud situatsioonis üksnes kokkuleppe alusel ning võimalike lahkehelide korral töösuhet reguleerivad õigusaktid täna abiks ei ole. 

Kolmepoolsete töösuhete poolte ülesandeks on lepingute põhjal eneseregulatsiooni kujundamine, võttes aluseks Eestis kehtivad tööõigus- ning võlaõigusaktid, õiguste ja kohustuste jagamisel aga juhtnööriks ka rahvusvahelised aktid. Teenuse osutamiseks loodud kolmepoolne töösuhe rajaneb seega kahel kokkuleppel, milleks on teenuse osutamiseks sõlmitav võlaõiguslik leping ning teenuse täitmiseks sõlmitav tööleping. Kuna töölepingule on seadusega kehtestatud kohustuslikud sisu- ning vorminõuded, on viimane aluseks ka teenuselepingu sisu määratlemisel.

Eraldi tähelepanu tuleks pöörata lepingute koostamisel riigipiire ületavate õigussuhete korral. Kui Eesti tellija kasutab välismaist töötajat, kohaldub Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse alusel välismaalasele Eesti tööõigus seaduses sätestatud mahus, seega välismaalase töölepingus asenduvad Eestis töötamisel vastavad punktid töötamise ajaks Eesti seadusest tulenevaga ning tellijal ega personaliettevõttel ei ole võimalik Eesti seaduse sätetest mööda minna.

Kolmepoolsed töösuhted eeldavad põhjalikke kokkuleppeid tööandja kohustuste ja vastutuse jagamisel, seega selleks sõlmitavad teenuselepingud peaksid olema rõhuasetusega just õiguste ja kohustuste, vastutuse määratlemisele, mitte niivõrd töötaja ja töö tegemise asjaolude kirjelduseks.

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee